„Gorgonzola“

8,50 €

mit Sahnesoße, Gorgonzola-Käse