„Gorgonzola“

10,50 €

mit Sahnesoße, Gorgonzola-Käse