„Gorgonzola“

9,60 €

mit Sahnesoße, Gorgonzola-Käse