„Gorgonzola“

11,50 €

mit Sahnesoße, Gorgonzola-Käse